Procedura: WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Ochrona Środowiska
Komórka
Opis sprawy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- Trzy egzemplarze Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w wypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
- Trzy egzemplarze Karty informacyjnej przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
- Kartę informacyjną przedsięwzięcia należy opracować zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływujących na środowisko ( Dz.U.2008 nr 199 poz. 1227)
- Poświadczona przez właściwy organ (Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Myszkowie) kopia mapy ewidencyjnej obejmujący teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21
Termin i sposób załatwienia
termin: 30 dni, jednak ze względu na skomplikowaną procedurę może to potrwać 2-3 miesiące.
sposób załatwienia: wydanie decyzji
Opłaty
Składający wniosek, wnioskodawca jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) . Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Poraj BPS SA O/Częstochowa Fila Poraj 52 1930 1321 2004 0001 3000 0009 . Potwierdzenie dokonanej wpłaty dołącza się do wniosku. Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego. Gdy inwestor występuje za pośrednictwem pełnomocnika, dodatkowa opłata- 17 zł.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227)

- rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm),.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj - 14 dni.
Inne informacje
Jeżeli inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257, poz. 2573 ze zm.) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko należy dołączyć raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport należy opracować zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)
UWAGA. Każde uchybienie lub niepełne dane w raporcie będą podstawą do wezwania do jego uzupełnienia.

Jeżeli inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257, poz. 2573 ze zm.) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko to zgodnie z art.3 i 73 Ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społ. w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko należy dołączyć Kartę informacyjna przedsięwzięcia zawierającą następujące dane:
1. rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3. rodzaju technologii,
4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6. rozwiązaniach chroniących środowisko,
7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8. możliwym trans granicznym oddziaływaniu na środowisko,
9. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;
UWAGA. Dane należy wypełnić dokładnie, opisując każdy z punktów. Każde uchybienie lub niepełne dane będą podstawą do wezwania do jego uzupełnienia.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij