Procedura: ZGŁOSZENIE ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Urząd Stanu Cywilnego
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie zawarcia małżeństwa
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Następujące dokumenty w zależności od stanu cywilnego:
- w przypadku panny i kawalera: odpisy skrócone aktu urodzenia do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość,
- w przypadku osób rozwiedzionych: odpisy skrócone aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu; do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość,
- w przypadku wdowców: odpisy skrócone aktu urodzenia odpis aktu zgonu małżonka; do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość,
- w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
Do wglądu:
- dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta pobytu), ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wyjazdu na zasadach bezwizowych.
Miejsce składania pism
Jolanta Dudek zastępca kierownika USC pok. nr 114, tel. (34) 366 85 81
Termin i sposób załatwienia
termin: miesiąc, w przypadku ślubu konkordatowego w dniu złożenia dokumentów i opłat.
sposób załatwienia: wydanie zaświadczenia
Opłaty
- za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 zł (uiszczana w dniu składania zapewnienia).
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 3-15 (Dz. U. Nr 9 poz. 59 z poź. zm.),
- ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z 2004 r. ze zm.),
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). ze zmianami
Tryb odwoławczy
nie dotyczy
Inne informacje
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny, na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC. Zawarcie małżeństwa następuje w Urzędzie Stanu Cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.
2. Do ślubu konkordatowego wydaje się zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w dniu złożenia wymaganych dokumentów i opłat jak wyżej. Zaświadczenie to ważne jest trzy miesiące, wydaje je kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij