Procedura: OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Urząd Stanu Cywilnego
Komórka
Opis sprawy
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
-Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste z aktualnymi danymi lub paszporty wraz z poświadczeniami o stałym miejscu zameldowania).

-W przypadku matki panny- dowody osobiste rodziców oraz odpis skrócony aktu urodzenia matki; w wypadku matki rozwiedzionej-odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu; w wypadku matki wdowy- odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża oraz w każdym z tych przypadków- dowody osobiste rodziców z aktualnymi danymi. Taki tok postępowania dotyczy uznania ojcostwa dokonywanego przy rejestracji urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się poza gminą ponadto należy przedłożyć - odpis zupełny aktu jego urodzenia opłacony opłatą skarbową.

- W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego ale nieurodzonego dodatkowo należy przedłożyć kartę ciąży
Miejsce składania pism
Jolanta Dudek zastępca kierownika USC Pok. Nr 114 . Tel. (034) 366 85 81
Termin i sposób załatwienia
Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.
Sposób załatwienia: uznanie ojcostwa przed Kierownikiem USC, sądem opiekuńczym i konsulem
Opłaty
nie pobiera się
Podstawa prawna
art. 72-83 ustawa z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9 poz. 59 z poź. zm. )
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz 1635 ze zmianami
Tryb odwoławczy
nie dotyczy
Inne informacje
Do uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców.
Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę, a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.
Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa , natomiast matki wdowy- 300 dni od daty zgonu małżonka.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.
Można uznać ojcostwo dziecka poczętego ,a nie narodzonego.
w przypadku zgłoszenia urodzenia lub uznania ojcostwa dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim- wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć osoby, które ukończyły 16 lat i nie istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jednakże osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą złożyć oświadzcenia konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym ( dotyczy również sytuacji jeżeli jedna ze stron nie ukończyła 18 roku życia) .
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij