Procedura: ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Ewidencja Ludności
Komórka
Opis sprawy
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
Kogo dotyczy
Osoba
Wymagane dokumenty
1.Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
2.Do wglądu:
◦dowód osobisty,
◦osoba małoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,
◦tytuł prawny do lokalu – np. decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów,
◦potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza Myszkowa w przypadku, gdy czynność wymeldowania została już dokonana).
3.W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
◦pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
◦dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Miejsce składania pism
Ewidencja Ludności, pok. 113. Telefon: 34 366-85-82,. Osoby odpowiedzialne :Ilona Hadzińska
Termin i sposób załatwienia
Od ręki.
Opłaty
1.Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych. 2.Opłata skarbowa: ◦za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł. na konto Urzędu Gminy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 52 1930 1321 2004 0001 3000 0009
Podstawa prawna
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
Podstawa prawna: art. 4 pkt 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b, art. 10, art. 11 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475 ze zm.). Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Inne informacje
1.Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2.Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
3.Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4.Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
5.Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy - wydane przez organ nadzoru budowlanego.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij