Procedura: ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Ewidencja Ludności
Komórka
Opis sprawy
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE
Kogo dotyczy
Osoby
Wymagane dokumenty
1.Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
2.Do wglądu:
◦dowód osobisty,
◦osoba małoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,
◦tytuł prawny do lokalu – np. decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów,
3.W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
◦pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
◦dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Miejsce składania pism
Ewidencja Ludności, pok. 113. Telefon: 34 366-85-82, Osoby odpowiedzialne: Ilona Hadzińska
Termin i sposób załatwienia
Od ręki
Opłaty
1.Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych. 2.Opłata skarbowa: ◦za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy :Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 52 1930 1321 2004 0001 3000 0009
Podstawa prawna
Podstawa prawna: art. 4 pkt 1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 9a, art. 9b, art. 10, art. 12 w zw. z art. 11, w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475 ze zm.). Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
Inne informacje
1.Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu czasowego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2.Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
3.Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4.Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
5.Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy - wydane przez organ nadzoru budowlanego.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij