Procedura: WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Promocji Kultury i Sportu
Komórka
Opis sprawy
ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej
- aktualny statut Wnioskodawcy
- aktualny wyciąg z rejestru sądowego
- dowód wpłaty opłaty skarbowej
Miejsce składania pism
Paweł Krzyczmonik pok. nr 214, tel. (34) 314 52 51
Termin i sposób załatwienia
30 dni
wydanie zezwolenia
Opłaty
- za wydanie zezwolenie: 82,00 zł Opłatę skarbową w kwocie 82 zł uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Poraj lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Poraj. Zwolnienia . art. 7 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej: zwalnia się od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o wydanie zezwolenia . wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947,z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 225, Poz. 1635).
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
Inne informacje
Z wyników przeprowadzonej zbiórki należy złożyć SPRAWOZDANIE i dostarczyć w terminie 1 miesiąca po zakończeniu zbiórki wraz załączonym ogłoszeniem prasowym o wynikach zbiórki. Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej należy umieścić w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.
Ogłoszenie powinno zawierać: nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną, nazwę organu, oraz datę i numer pozwolenia, sumę zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniającą ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej, rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze, wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.
W sprawozdaniu oprócz wymienionych wyżej elementów należy podać:
1. dokładne przedstawienie podziału czystego dochodu ze zbiórki publicznej, stanowiącego sumę zebranych ofiar pomniejszoną o wskazane koszty zbiórki publicznej, z wymienieniem wykonanych zadań w ramach realizacji celów, na które dochód ten został przeznaczony, oraz sum albo ilości i rodzaju ofiar w naturze przekazanych na każdy z tych celów. W przypadku, gdy organizator zbiórki publicznej nie wykorzysta w okresie trwania zbiórki wszystkich zebranych darów winien poinformować organ o pozostałych darach oraz o sposobie i terminie ich wykorzystania, a także nadesłać dodatkowe uzupełnienie sprawozdania o wydatkowaniu środków zebranych w ramach zbiórki,
2. wykaz kwotowo-rzeczowy kosztów przeprowadzenia zbiórki (z wyszczególnieniem rodzaju i kwot poniesionych kosztów na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki); należy również podać procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty.
Jeżeli zbiórka publiczna nie została przeprowadzona, należy o tym, w formie pisemnej, poinformować organ, który wydał pozwolenie oraz podać przyczyny, z powodu, których nie przeprowadzono zbiórki.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij