Procedura: WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Szczegóły sprawy

Symbol
7331 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o znaczeniu lokalnym
Wydział
Planowanie Przestrzenne Gospodarka Mieszkaniowa
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- mapa zasadnicza w skali 1:500 , 1:1000 , 1;2000 gdy przedsięwzięcie dotyczy inwestycji liniowych,
- mapa ewidencyjna w skali 1:2000
- w przypadku budowy, która zalicza się do przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwziąć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21 Sekretariat pokój nr 219
Termin i sposób załatwienia
termin: 1 miesiąc (nie wlicza się do terminu procedury uzgadniania inwestycji z innymi organami, odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron ) a w sprawach szczególnie skomplikowanych może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego
sposób załatwienia: decyzja administracyjna
Opłaty
- za wydanie decyzji: 107,- zł
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 poz. 1588),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz. 1589),
-ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635).
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj - 14 dni.
Inne informacje
1. Ustalenie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
2. Wniosek składa się z części opisowej i części graficznej.
3. Częścią graficzną jest kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.
4. Część opisowa wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinna zawierać charakterystykę inwestycji obejmującą:
- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczeniu i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij