Procedura: STYPENDIUM SZKOLNE - PRZYZNANIE STYPENDIUM

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Komórka
Opis sprawy
Stypendium szkolne - przyznanie stypendium
Kogo dotyczy
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Poraj, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Stypendium szkolne przysługuje • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki – do ukończenia 18 roku życia
Wymagane dokumenty
- wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami
Miejsce składania pism
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Poraj ul. Górnicza 18, 42-360 Poraj Renata Pikuła tel. (34) 327-22-04
Termin i sposób załatwienia
termin: 30 dni
sposób załatwienia: wydanie decyzji
Opłaty
Nie pobiera się
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty, ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.),
- uchwała nr 264(XXXV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 18.04.2013 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poraj,
- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 poz. 992 ze zm.),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 poz. 728 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj.
Inne informacje
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać od 1 do 15 września każdego roku.
Do wniosku należy załączyć:
1. zaświadczenie o dochodach netto (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. : z miesiąca sierpnia netto
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub kserokopia decyzji
3. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
4. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez GOPS
5. zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – fundusz alimentacyjny
7. odcinek renty/emerytury
8. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
9. Dokumenty potwierdzające rozwód lub separację,
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij