Procedura: POZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Ochrona Środowiska
Komórka
Opis sprawy
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
- zgoda właściciela, jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem.
- przedstawienie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 Sekretariat pokój nr 219
Termin i sposób załatwienia
termin: 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Pracownik przeprowadza oględziny w terenie i po analizie zebranych materiałów przygotowuje stosowaną decyzję
sposób załatwienia: wydanie zezwolenia
Opłaty
brak opłat Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie, z wyjątkiem drzew i krzewów wymienionych w art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 nr 151 poz. 1220 )
Podstawa prawna
- art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009r nr 151 poz. 1220)
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
Inne informacje
1. Wydanie przedmiotowego zezwolenia może być uzależnione od przesadzania drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
2. Uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Poraj nie wymagają:
- drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
- drzewa i krzewy na plantacjach drzew i krzewów,
- drzewa i krzewy których wiek nie przekracza 5 lat.
3. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty z tytułu usunięcia drzew i krzewów za wyjątkiem przypadków zawartych w art. 86 ust. 1;
- na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
- na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
- które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych.
- które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego oraz bezpieczeństwa żeglugi.
- które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.
- z terenu zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów.
- które obumarły lub nie rokują szansy na przyjęcie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.
- topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.
- jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych.
- z głębi stawów rybnych
- jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciw pożarowej w zakresie niezbędnego do wykonywania i utrzymywania tych urządzeń.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij