Procedura: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Szczegóły sprawy

Symbol
7331 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o znaczeniu lokalnym
Wydział
Planowanie Przestrzenne Gospodarka Mieszkaniowa
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
2. oryginał mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującej tzw. obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów,
- w przypadku budowy, która zalicza się do przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 3.
3. kserokopia mapy zasadniczej w skali 1:10000 z naniesioną granicą terenu objętego wnioskiem, lokalizacja obiektów oraz obszar na który będzie oddziaływać inwestycja. W przypadku obiektów usługowych należy określić ilość miejsc parkingowych ( dla klientów i pracowników ) oraz nanieść lokalizacje.
4. oryginał mapy ewidencyjnej – mapa winna obejmować teren, którego wniosek dotyczy oraz działek bezpośrednio z nimi graniczące.
5. kserokopia mapy ewidencyjnej z naniesioną granicą terenu objętego wnioskiem.
6. oryginał wypisu z rejestru gruntów
7. kserokopia warunków technicznych zaopatrzenia w infrastrukturze technicznej :
a) w wodę, odprowadzenie ścieków
b) w energie elektryczną
c) w gaz
8. w przypadku dróg wewnętrznych , prywatnych zapewnienie dostępu do drogi publicznej – kserokopia aktu notarialnego ( np. służebność gruntowa )
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21 Sekretariat pokój nr 219
Termin i sposób załatwienia
termin: w zależności od trybu postępowania - 1 miesiąc( nie wlicza się do terminu procedury uzgadniania inwestycji z innymi organami, odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron), a w sprawach szczególnie skomplikowanych może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.
sposób załatwienia: decyzja administracyjna
Opłaty
- za wydanie decyzji: 107 zł ( sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym zwolnione są z opłat), - za przeniesienie decyzji: 56 zł.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.nr 80 poz. 717 ze zmianami.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 poz. 1588),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U.Nr 164 poz. 1589),
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635).ze zmianami
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj - 14 dni
Inne informacje
1. Ustalenie w drodze decyzji warunków zabudowy następuje na wniosek inwestora.
2. Wniosek składa się z części opisowej i części graficznej.
3. Częścią graficzną mapy zasadniczej w skali 1:1000 i ewidencyjnej w skali 1:2000
4. Część opisowa wniosku powstaje poprzez wypełnienie dostępnego druku wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
5. Aktualnie wnioski do pobrania na stronie głównej Urzędu Gminy Poraj (druk to pobrania jest )
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij