Procedura: ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Urząd Stanu Cywilnego
Komórka
Opis sprawy
Zmiana, ustalenie pisowni imienia i nazwiska
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek, który musi zawierać:
-dane osoby, której zmiana dotyczy:
imię(imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku takiego adresu-adres pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące, nie PESEL
-imię i nazwisko, na jakie ma nastapic zmiana
-uzasadnienie
Do wniosku dołącza się;
-o zmiane nazwiska: odpis zupełny aktu urodzenia(jezeli zamiana ma dotyczyć nazwiska rodowego), odpis zupełny aktu małżeństwa, odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci, inne dokumenty uzasadniające zmianę.
- o zmianę imienia:
odpis zupełny aktu urodzenia, odpis zupełny aktu małżeństwa, inne dokumenty uzasadniające zmianę.
Nie dołącza się odpisów aktów stanu cywilnego jeżeli akty zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę.
W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.
Miejsce składania pism
Alicja Michalczyk zastępca kierownika USC Pok. Nr 119, Tel. (34) 366 85 76
Termin i sposób załatwienia
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
-imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
- na imię lub nazwisko używane,
-na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
- na imie lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubieganai się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.
Wydanie decyzji następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Opłaty
-Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł. - zwalnia się od opłaty skarbowej: *dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstepnymi i małżonkom tych osób, *osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008r. Nr 220, poz.1414)
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006r. nr 225, poz. 1635 ze zmianami)
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Skokach.
Inne informacje
Ustawę o zmianie imion i nazwisk stosuje się do:
- obywateli polskich,
-cudzoziemców nie posiadajacych obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadaja w Polsce miejsce pobytu stałego,
-cudzoziemców którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca -kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij