Procedura: WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKLOHOLOWYCH

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
GKRPA Koncesje
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży.
Miejsce składania pism
Danuta Michalczyk – inspektor , pok. 104 tel. (34) 366-85-84 lub Sekretariat Urzędu Gminy Poraj pok. 216 I piętro.
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni.
Opłaty
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy o opłacie skarbowej. Coroczna opłata za korzystanie z zezwoleń wynosi: - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) - 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. W roku nabycia zezwolenia bądź utraty jego ważności opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku nowego zezwolenia należy wnieść opłatę przed jego odbiorem. W kolejnych latach ważności zezwolenia w przypadku przekroczenia rocznej wartości sprzedaży 37.500 zł dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 37.500 zł dla napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) i 77.000 zł dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu wysokość wnoszonej opłaty wynosi odpowiednio 1.4 %, 1.4 % i 2.7% ogólnej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Opłatę można wnieść gotówką w kasie Urzędu pokój nr 101 ( parter) w godzinach od 7:00 do 14:30 lub przelewam na konto BPS O/Częstochowa Filia w Poraju 52 1930 1321 2004 0001 3000 0009 Środki winny znaleźć się na rachunku gminy, co najmniej w ostatnim dniu terminu wpłaty raty.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego- tekst jednolity ( Dz. U. z 2000 r. nr 98. poz. 1071 z późn. zm ),
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - tekst jednolity ( Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Uchwała Rady Gminy Poraj nr 130 ( XVII) 2000 z dnia 16 września 2000 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Poraj miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, uchwała Rady Gminy Poraj nr 200 ( XXVI) 2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z póź. zam, ) .
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj, do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 216 I piętro.
Złożenie odwołania jest zwolnione z opłaty skarbowej na podst. Ust. 53 Części I Załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij